Sivut

perjantai 21. joulukuuta 2018

Asiakirjajulkisuus ja yksityisyysAsiakirjat ovat Suomen perustuslain mukaan julkisia.

Laissa on asiakirjan määritelmä, ja useimmat viranomaisen dokumentit ovat asiakirjoja, asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa määrät niiden olevan salaisia.

Asiakirjat voi pyytää niitä nähtäväksi ja ottaa niistä kopion. 

Voi pyytää esim. jonkun henkilön koulutodistusta nähtäväksi asianomaisesta koulusta ja tämä perustuu perustuslakiin ja "julkisuuslakiin", tähän perustuvat lehtien jutut politikkojen todistuksista. Todistukset ovat julkisia, kokeet eivät, oma koe ja koesuoritus minusta on "julkinen" asianomaiselle, joskin tästäkin on ollut kiistaa.

Uutta on myös EU:n tietosuoja-asetus, joka ei kuitenkaan vaikuta asiakirjan määritelmään, eikä sen julkisuuteen, mutta vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn ja "julkaisemiseen".

Asiakirjan olo esim. internetissä, ei vaikuta sen julkisuuteen. Asiakirjoja ei voida aina julkaista internetissä, koska siinä on henkilötietoja, mutta julkisuuteen se ei vaikuta
***
Perustuslain 12§ Sananvapaus ja julkisuus
Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.
Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.


Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

1§:n Julkisuusperiaatteen ensimmäinen momentti on
Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä.

Lain 5§ määrittää termin asiakirjan
5 § Viranomaisen asiakirja
Asiakirjalla tarkoitetaan tässä laissa kirjallisen ja kuvallisen esityksen lisäksi sellaista käyttönsä vuoksi yhteen kuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuvaa tiettyä kohdetta tai asiaa koskevaa viestiä, joka on saatavissa selville vain automaattisen tietojenkäsittelyn tai äänen- ja kuvantoistolaitteiden taikka muiden apuvälineiden avulla.Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Viranomaisen laatimana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asiakirjana asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten.

Minusta tämä on voimakkaasti ilmaistu ja miltei kaikki viranomaisten tavalliset asiakirjat ovat julkisia. Laissa (laeissa) on määritetty erikseen asiakirjoja ja tietoja, jotka eivät ole julkisia, kuten valtiosalaisuudet, mielipiteet, sosiaalihuollon asiakkuudet, pääsykokeiden sisältö ennen niiden pitämistä ...

Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta määrää asiasta tarkemmin, asiakirja rekisteriasiasta lausutaan asetuksen 7§:ssä

7 § Asiakirjarekisterien saatavilla pitäminen
Asiakirjarekisterit sekä arkistolain 8 §:ssä tarkoitettu arkistonmuodostussuunnitelma on pidettävä yleisön saatavilla viranomaisen kirjaamossa tai muussa yleisöpalvelupisteessä. Käytössä oleva diaarikaava ja muut asiakirjojen luokitteluperusteet on liitettävä asiakirjarekisterin yhteyteen.


Julkisuuslain 14 §:ssa lukee esimerkiksi, että

Jos virkamies tai muu 2 momentissa tarkoitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on:
1) ilmoitettava tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy;
2) annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi;
3) tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi; sekä
4) annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista.

Tässä pykälässä tarkoitettu asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön.


Julkisessa toiminnassa on meneteltävä tarkoin lain mukaan. Julkista hallintotehtävää hoidettaessa sovelletaan hallintolakia ja asiakirjojen osin noudatetaan myös ns. julkisuuslakia. 
(Yläkuvassa joku on käyttänyt sananvapauttaan tekemällä graffitteja, henkilö joutuu kiinnijäädessään ainakin Vahingonkorvauslain mukaan korvaamaan aiheuttamansa vahingon).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentti tulee näkyviin kun se on hyväksytty. Kiitos kommentista